ОБАВЕШТЕЊЕ: УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ 2020/2021

Овим путем обавештавамо ученике о условима и потребној документацији за спровођење конкурса.

Обрасци за пријављивање ученика на конкурс за доделу стипендије или кредита могу се непосредно набавити код овлашћеног издавача ПД“Просветни преглед“ д.о.о., Београд, Дечанска 6/III, или одштампати појединачне обрасце за старе кориснике, са сајта

www.studenti.unicreditbank.rs, где ће бити објавлјени и резултати корисника.

Ученик, корисник стипендије или кредита за школску 2019/2020. годину у поступку спровођења конкурса добија преко школе коју похађа, од овлашћене банке (на своје име испуњен) образац ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ/КРЕДИТА (образац бр.1а) , који оверава школа коју похађа и којим пријављује своје учешће на конкурсу за школску 2020/2021 годину уз подношење остале документације наведене у КОНКУРСУ, и то:

1) УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНОМ МЕСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ (Образац бр.4) – само за стипендију

2) Очитану личну карту родитеља или старатеља или копију уколико није чипована.

Остали кандидати пријављују своје учешће на конкурс зашколску 2020/2021. годину уз подношење следеће документације:

1) Образац ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ/КРЕДИТА (образац бр.1)

2) УВЕРЕЊЕ (образац бр.2) оверено од стране школе коју похађа,

3) УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице (Образац бр.5)

4) ОЧИТАНА ЛИЧНА КАРТА родитеља или старатеља или копију уколико није чипована.

5) За ученички кредит се подноси закључен Уговор о будућем запослењу са дефицитарним занимањем (а не Образац бр.4.) и Уговор о ученичком кредиту (Образац бр.5)

Сву потребну документацију неопходно је доставити секретаријату школе најкасније до 1.10.2020.године.

<