Информације за родитеље

____________________________________

Поштовани родитељи, на овој страници можете пронаћи најбитније информације везане за рад школе.

Одаберите жељени документ који желите да прикажете:

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Допунска настава школске 2022-2023. године(2)

Термини часова одељењског старешине шк. год. 2022-2023.

Дежурство наставника шк. год. 2022-2023 - 17.03.2023.

Додатна настава школске 2022-2023. године - 23.02.2022.

Распоред секција 15.11.2022.

Уџбеници за школску 2022-2023. годину

Прилог 1. Индикатори и граничне вредности.pdf

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА2018

СТАНДАРД

ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ УЧЕНИКА

СПИСАК НАСТАВНИКА

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

ИЗВОД ИЗ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЕКСКУРЗИЈАМА

**Важна напомена: у доле наведеним понудама изражене су агенцијске цене без урачунатих дневница!

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

Термини отворених врата школске 2023-2024. године

Термини отворених врата школске 2022-2023. године(2).pdf

ПРОJЕКТИ

SEECEL ПРОЈЕКАТ КАМП

SEECEL

ПРЕДУЗЕТНИЧКО

ТИМ ИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА I ЗАНЕМАРИВАЊА - СУЗБИЈАЊА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

У циљу сузбијања дигиталног насиља Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сматра пожељним да се сви учесници образовно-васпитног процеса као и родитељи ученика, упознају са материјалом датим на следећим линковима.

1. Приручник за наставнике и одељењске старешине:

Превенција и одговор на (дигитално) сексуално и родно засновано насиље у садржају линка се налази 4 сценарија радионица

https://rc.gradjanske.org/wp-content/uploads/2021/10/Prevencija_i_odgovor_za_web_ispr.pdf.

Дигитално насиље- превенција и одговор у садржају линка се налази 5 сценарија радионаца погодне за рад на ЧОС у и настави грађанског васпитања

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i- reagovanje.pdf

,, Дигитално насиље – превенција и реаговање '' у садржају линка је 5 сецеарија радионица које могу радити одељенске старешине на ЧОСу

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/02/C-2Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf.

2. Приручник за вршњачке едукаторе (старији ученици/ чланови ђачког парламента држе осталим ученицима)

,,Култура комуникације међу младима'' у садржају линка се налазе 5 сценарија радионица

https://cpzv.org/cpzv_uploads/prirucnik_kultura_komunikacije.pdf.

3. Водич за родитеље : ''Бирај речи- хејт спречи'

4. Водич намењен ученицима и запосленима '' Водич за дигиталну безбедност младих''

C-2 Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.

Vodic za digital-bezbednost-mladih.

Vodic-za-roditelje-digitalno-nasilje.

Sajber-buling.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У складу са законским одредбама и протоколом о поступању Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања предузима превентивне мере и то:

1. Подизање нивоа свести и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања;

2. Неговање атмосфере сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;

3. Истицање и унапређивање знања и вештина и ставова потребних за креирање безбедног и подстицајног окружења и конструктивног реаговања на насиље;

4. Унапређивање познавања процедура за пријављивање и поступање код ученика, родитеља и свих запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и занемаривања, којима се обезбеђује заштита ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања;

5) Подстицање усвајања позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне комуникације и развијање емпатије.

6) Упознавање са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и разумевања различитих облика комуникација и понашања ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и инвалидитетом.

7) Развијање социо-емоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, свест о другима, саморегулација, одговорно доношење одлука и др.).

Свечана сала

Амфитеатар

<